Súkromná stredná odborná škola, Košice

Súkromná stredná odborná škola, Košice

Postupimská 37
04022 Košice
IČO: 31313833

Informácie o inštitúcii Súkromná stredná odborná škola, Košice

História školy

     

 

 

Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo prepomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003    škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

Za uplynulé desaťročie škola zaznamenala  prudký vývoj ako v počte žiakov, tak aj v štruktúre  študijných odborov, ktoré odzrkadľujú potreby praxe, a  v neposlednom rade v technickom a materiálnom vybavení. V nadväznosti  na nové študijné odbory sa od 1. septembra 2006 zmenil názov školy na  Súkromná stredná odborná škola.

V súčasnosti majú absolventi základných škôl, ale aj dospelí uchádzači, možnosť štúdia v 14 študijných odboroch v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, dizajnu a informačných technológií v maturitnom, pomaturitnom kvalifikačnom a pomaturitnom špecializačnom štúdiu.

Pri tvorbe školských vzdelávacích programov si škola dáva prvoradý cieľ pripraviť absolventa na vysokej odbornej úrovni tak, aby bol schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale aj priamo sa začleniť do praxe a vstúpiť na trh práce. Veľký dôraz sa kladie na znalosť minimálne dvoch cudzích jazykov. Pri odbornej príprave škola spolupracuje so stavovskými organizáciami, konzultantmi z praxe, napr. s ekonomickým manažmentom U.S. Steel Košice, prevádzkárni špičkových košických hotelov Double Tree by Hilton, Yasmin a pod.

Žiaci sú zapojení do projektov vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktorá gestoruje výučbu odborných predmetov v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu. Školské cvičné firmy sú členmi Asociácie slovenských cvičných firiem a pravidelne sa zúčastňujú veľtrhov cvičných firiem.

Medzi najvýznamnejšie úspechy školy patria 2. miesto v celoslovenskom kole a ocenenie z medzinárodného kola súťaže Social Innovation Camp 2011 konanej v Bruseli, 4. miesto v celoslovenskej súťaži Cena Michala Bosáka o najlepší podnikateľský zámer ocenené študijným pobytom v Moskve, 2. miesto v Medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov Eurocup 2011, popredné  umiestnenia  na regionálnych a krajských kolách SOČ, Olympiády ľudských práv, jazykových olympiád   a ďalšie.

Škola je členkou medzinárodnej vzdelávacej organizácie IES INTERNATIONAL  EDUCATION SOCIETY so sídlom v Londýne. Absolventi školy sa stávajú držiteľmi medzinárodného certifikátu, vďaku ktorému sa môžu uplatniť vo všetkých európskych krajinách, ako aj v USA, Kanade, Austrálií, Afrike a Ázii.

Od 1. januára 2005 je pri škole zriadené  Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti. Hlavnou  náplňou  tohto zariadenia  je zabezpečovať mimoškolské aktivity žiakov  školy. Žiaci navštevujú rôzne krúžky a kluby zamerané na rozširovanie ich jazykových kompetencií, rozvoj tvorivosti, podnikateľských a manažérskych zručností, realizáciu  športových  a umeleckých  aktivít.

 

 

Informácie o štúdiu


SSOŠ - obchodná akadémia zabezpečuje štúdium v týchto odboroch stredoškolského a pomaturitného vzdelávania:6323 6 00 hotelová akadémia
3
- roč. diaľkové štúdium pre absolventov SOU
6323 6 00 hotelová akadémia
2
- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdiumSSOŠ - obchodná akadémia, študijný odbor bankovníctvo, štvorročné stredoškolské štúdium bolo zaradené na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods.3 písm. a) zákona SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 3 a § 5 vyhlášky MŠaVSR č.80 / 1991 Z.z. o stredných školách s účinnosťou od 1.9.2002 do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky.


SSOŠ - obchodná akadémia, študijný odbor 6292 6 00 hospodárska informatika, dvojročné pomaturitné štúdium a študijný odbor 6332 7 00 daňové služby, dvojročné vyššie odborné štúdium bolo zaradené do siete stredných škol MŠ SR s účinnosťou od 1. 9. 2003.


SSOŠ - obchodná akadémia, študijný odbor bankovníctvo, dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium bolo zaradené do siete stredných škôl Ministerstva školstva SR s účinnosťou od 1.9.2000 - ako 1. pomaturitné štúdium študijného odboru bankovníctvo na Slovensku.


SSOŠ - obchodná akadémia, študijný odbor 6352 6 00, obchod a podnikanie štvorročné stredoškolské štúdium a dvojročné pomaturitné štúdium bolo zaradené do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1. 9. 2005.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana
Riaditeľka školy: Mgr. Prigancová Lenka
Zástupkyňa riaditeľky školy: RNDr. Nagyová Zuzana

  soapostuke@gmail.com
  skola@soapostuke.edu.sk
  0908 978 283
  +421 (0)55 67 19 300

Kde nás nájdete?

Zobrazit